Tinkerbelik

31 tekstów – auto­rem jest Tin­kerbe­lik.

Pew­ne­go dnie chcę obudzic się z Tobą w moim sercu.
Nie chcę się już bac, że nig­dy nie będzi­my razem.
Ten chłod, który mam w so­bie jest trud­ny do zniesienia


Tyl­ko ty możesz dac mi ciep­lo, kto­re ura­tuje mo­je ser­ce i dusze.
Two­je po­całun­ki łączą mnie z rajem.
Tyl­ko ty jes­teś moim wybawieniem.


Ale Ty na­dal nie przydzedłeś, a ja ciągle jes­tem jak kamień.
Tak zim­na i tak poz­ba­wiona życia. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 października 2010, 20:38

Praw­dziwą pus­tkę w duszy i ser­cu pot­ra­fi wy­pełnić tyl­ko praw­dzi­wa miłość. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 2 sierpnia 2010, 15:56

Cho­ciaż jeszcze nig­dy nie zaz­na­lam te­go uczu­cia, wiem, że mo­je ser­ce prag­nie wiel­kiej i sza­lonej mi­lości. Póki co od­czu­wa ono pus­tkę, którą prag­nie zapełnic. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 30 czerwca 2010, 22:00

Gdy­by tak można było sfor­ma­tować nasze myśli, wyrzu­cić z nich pew­ne zdarze­nia, pew­nych ludzi, życie byłoby łatwiejsze. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 20 czerwca 2010, 16:29

Naj­cu­dow­niej jest dać się po­nieść naszym marze­niom do świata, tyl­ko nasze­go, gdzie spełnia się każdy nasz sen...Do naszej włas­nej Nibylandii 

myśl
zebrała 17 fiszek • 14 czerwca 2010, 18:57

Wierzę w praw­dziwą miłość zrodzoną w ser­cu. Pragnę dać się jej ocza­rować i poczuć jej siłę i piękno, 

myśl
zebrała 18 fiszek • 9 czerwca 2010, 21:11

Chciałabym żyć tak praw­dzi­wie. W zgodzie z sobą i swoimi prze­kona­niami. Swoim is­tnieniem po­magać upiększać świat. Żyć pełnią duszy i serca. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 6 czerwca 2010, 22:46

Dlacze­go Ci, których kocha­my ra­nią nas naj­bar­dziej? Czy li­nia dzieląca miłość i cier­pienie jest aż tak cienka? 

myśl
zebrała 15 fiszek • 3 maja 2010, 18:01

Biegając po łące szu­kam szczęścia. Przez mo­je różowe oku­lary świat wca­le nie wygląda we­selej. Może po­ra je zmienić? 

myśl
zebrała 21 fiszek • 1 maja 2010, 12:57

A co jeśli jut­ro spadną gwiaz­dy, zgaśnie Słońce i wszys­tko stra­ci swo­je ko­lory? Na­dal będziesz twier­dzic, że wszys­tko jest wie­czne i beznadziejne? 

myśl
zebrała 18 fiszek • 25 kwietnia 2010, 21:25
Tinkerbelik

"La vida es un ratico"

Zeszyty
  • Przemyślenia Dzwoneczka – Prze­myśle­nia Dzwo­neczka. Te głębsze, krótsze, prze­myśla­ne dokład­nie i wy­myślo­ne wraz z chwilą.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tinkerbelik

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność